Búsqueda por Autor o Título del Libro

domingo, 28 de diciembre de 2008

La música que salía de la casa (Un Cuento enviado por PAULO COELHO)

¡Este cuento nos lo ha enviado Paulo Coelho!
Esperamos que os guste.


Como siempre hacía la víspera de Navidad, el rey invitó al primer ministro a dar un paseo por la ciudad. Le gustaba ver cómo adornaban las calles, pero para evitar que sus súbditos se excedieran en los gastos con el objetivo de agasajarlo, solían disfrazarse con ropa de comerciantes que venían de tierras lejanas.
Caminaron por el centro, admirando las guirnaldas de luz, los abetos, las velas encendidas en las entradas de las casas y los puestos de venta de regalos. Todo el mundo, hombres, mujeres y niños, se apresuraban a reunirse con sus familiares para celebrar esa noche en torno a una mesa repleta.
En el camino de regreso pasaron por el barrio más pobre. Allí, el ambiente era completamente distinto: nada de luces, velas, ni el olor apetecible de la comida lista para ser servida en la mesa. No había casi nadie por la calle, y como hacía todos los años, el rey comentó con el ministro que debía prestar más atención a los pobres de su reino. El ministro asintió con la cabeza, convencido de que pronto el asunto sería olvidado de nuevo, enterrado en la burocracia cotidiana, la aprobación de presupuestos y las reuniones con dignatarios extranjeros.
De repente oyeron una música que salía de una de las casas más pobres. La chabola, mal construida, con varias grietas entre las maderas podridas, les permitía ver lo que sucedía en el interior, y comprobaron que la escena que allí se desarrollaba era completamente absurda: un viejo en una silla de ruedas que parecía llorar, una joven completamente calva que bailaba, y un muchacho de mirada triste que tocaba un tamborín y cantaba una canción tradicional.
--Voy a ver qué pasa –dijo el rey, y llamó a la puerta.
El joven dejó de cantar y fue a abrir.
--Somos mercaderes y buscamos un lugar para dormir. Hemos oído la música, hemos visto que todavía estáis levantados y nos gustaría saber si podríamos pasar aquí la noche.
--Pueden quedarse en algún hotel de la ciudad. Desgraciadamente, no podemos ayudarlos; a pesar de la música, en esta casa reina la tristeza y el sufrimiento.
--Por mi culpa –era el viejo de la silla de ruedas el que hablaba--. Durante toda mi vida he intentado darle educación a mi hijo para que aprendiese caligrafía, para que fuese uno de los escribas del palacio. Sin embargo, los años pasaban y no volvieron a ofertarse nuevas plazas. Hasta que anoche tuve un sueño estúpido: un ángel aparecía y me pedía que comprara una copa de plata, ya que el rey iba a venir a visitarme, a beber un poco y a conseguir un empleo para mi hijo.
»La presencia del ángel me pareció tan real que decidí hacer lo que me decía. Como no tenemos dinero, mi nuera fue esta mañana al mercado, vendió su pelo y compramos esa copa de ahí. Ahora intentan levantarme el ánimo, cantando y bailando porque es Navidad, pero es inútil.
El rey vio la copa de plata, pidió que le sirvieran un poco de agua porque tenía sed y, antes de marcharse, le dijo a la familia:
--¡Qué coincidencia! Hoy mismo hemos estado con el primer ministro y nos ha dicho que las plazas se van a ofertar la semana que viene.
El viejo sacudió la cabeza con incredulidad y se despidió de los extranjeros. Pero al día siguiente fue leído un decreto real por todas las calles de la ciudad: buscaban un nuevo escriba para la corte.
El día previsto, la sala de audiencias estaba atestada de gente deseosa de competir por tan ansiado cargo. Cuando el primer ministro entró, les pidió a todos que prepararan sus cuadernos y sus bolígrafos.
--Éste es el tema de la disertación –dijo--: ¿Por qué un anciano llora, una mujer calva baila y un muchacho triste canta?
Un murmullo de asombro recorrió la sala: ¡nadie sabía contar una historia como ésa! Nadie, salvo un joven con ropa humilde, sentado en un rincón de la sala, que sonrió y empezó a escribir.

(Basado en un cuento indio)


Aquest conte ens l'ha enviat Paulo Coelho!
Esperem que us agradi.


Com sempre feia la vespra de Nadal, el rei va convidar al primer ministre a fer una passejada per la ciutat. Li agradava veure com adornaven els carrers, però per a evitar que els seus súbdits s'excedissin en les despeses amb l'objectiu de complimentar-lo, solien disfressar-se amb roba de comerciants que venien de terres llunyanes.
Van caminar pel centre, admirant les guirnaldas de llum, els avets, les veles enceses en les entrades de les cases i els llocs de venda de regals. Tot el món, homes, dones i nens, s'apressaven a reunir-se amb els seus familiars per a celebrar aquesta nit entorn d'una taula repleta.
En el camí de retorn van passar pel barri més pobre. Allí, l'ambient era completament distint: gens de llums, veles, ni l'olor apetecible del menjar llest per a ser servida en la taula. No havia gairebé ningú pel carrer, i com feia tots els anys, el rei va comentar amb el ministre que havia de prestar més atenció als pobres del seu regne. El ministre va assentir amb el cap, convençut que aviat l'assumpte seria oblidat de nou, enterrat en la burocràcia quotidiana, l'aprovació de pressupostos i les reunions amb dignatarios estrangers.
De cop i volta van escoltar una música que sortia d'una de les cases més pobres. La barraca, malament construïda, amb diverses esquerdes entre les fustes podrides, els permetia veure el que succeïa en l'interior, i van comprovar que l'escena que allí es desenvolupava era completament absurda: un vell en una cadira de rodes que semblava plorar, una jove completament calba que ballava, i un noi de mirada trista que tocava un tamborín i cantava una cançó tradicional.
--Vaig a veure què passa? va dir el rei, i va cridar a la porta.
El jove va deixar de cantar i va anar a obrir.
--Som mercaders i busquem un lloc per a dormir. Hem escoltat la música, hem vist que encara esteu aixecats i ens agradaria saber si podríem passar aquí la nit.
--Poden quedar-se en algun hotel de la ciutat. Desgraciadament, no podem ajudar-los; a pesar de la música, en aquesta casa regna la tristesa i el sofriment.
--Per la meva culpa ?era el vell de la cadira de rodes el qual parlava--. Durant tota la meva vida he intentat donar-li educació al meu fill perquè aprengués cal·ligrafia, perquè fos un dels escriguis del palau. No obstant això, els anys passaven i no van tornar a oferir-se noves places. Fins que anit vaig tenir un somni estúpid: un àngel apareixia i em demanava que comprés una copa de plata, ja que el rei anava a venir a visitar-me, a beure un poc i a aconseguir una ocupació per al meu fill.
»La presència de l'àngel em va semblar tan real que vaig decidir fer el que em deia. Com no tenim diners, la meva nora va ser aquest matí al mercat, va vendre el seu pèl i comprem aquesta copa d'aquí. Ara intenten aixecar-me l'ànim, cantant i ballant perquè és Nadal, però és inútil.
El rei va veure la copa de plata, va demanar que li servissin un poc d'aigua perquè tenia sed i, abans de marxar-se, li va dir a la família:
--Quina coincidència! Avui mateix hem estat amb el primer ministre i ens ha dit que les places es van a oferir la setmana que ve.
El vell va sacsejar el cap amb incredulitat i es va acomiadar dels estrangers. Però a l'endemà va ser llegit un decret real per totes els carrers de la ciutat: buscaven un nou escrigui per a la cort.
El dia previst, la sala d'audiències estava plena de gom a gom de gent desitjosa de competir per tan anhelat càrrec. Quan el primer ministre va entrar, els va demanar a tots que preparessin els seus quaderns i els seus bolígrafs.
--Aquest és el tema de la disertación ?va dir--: Per quina un ancià plora, una dona calba balla i un noi trist canta?
Un murmuri de sorpresa va recórrer la sala: ningú sabia contar una història com aquesta! Ningú, excepte un jove amb roba humil, assegut en un racó de la sala, que va somriure i va començar a escriure.

(Basat en un conte indi)

domingo, 21 de diciembre de 2008

El Gos dels Baskerville


Aquest llibre és del famós detectiu Sherlock Holmes, acompanyat com sempre, del seu estimat ajudant Watson.
És un relat de misteri amb una mica de terror, molt poc. El llibre m'ha mantingut en suspens fins al final, però no és un llibre que "acolloni" en cap moment.
Tanmateix, he obtingut una grata lectura i la sensació ha estat molt bona; el llibre conta amb molts diàlegs que atorguen a la narració un gran moviment.
El llibre és de lectura molt amena i fàcil. La novel·la ajuda un poc a conèixer les personalitats dels personatges.
Per a la resolució del misteri van apareixent dades i dades, però no és gairebé fins al final del llibre on comença a veure's una mica de claredat, donat el recel del Sr. Holmes a comentar els seus plans fins a l'últim moment, el lector no té moltes pistes per a anar deduint per si mateix, així que gairebé tots els aspectes que es van esclarint, ho fan per sorpresa.

Este libro es del famoso detective Sherlock Holmes, acompañado como siempre, de su querido ayudante Watson.
Es un relato de misterio con un poco de terror, muy poco. El libro me ha mantenido en vilo hasta el final, pero no es un libro que "acojone" en ningún momento.
Aun así, he obtenido una grata lectura y la sensación ha sido muy buena; el libro cuenta con muchos diálogos que otorgan a la narración un gran movimiento.
El libro es de lectura muy amena y fácil. La novela ayuda un poco a conocer las personalidades de los personajes.
Para la resolución del misterio van apareciendo datos y datos, pero no es casi hasta el final del libro donde empieza a verse algo de claridad, dado el recelo del Sr. Holmes a comentar sus planes hasta el último momento, el lector no tiene muchas pistas para ir deduciendo por sí mismo, así que casi todos los aspectos que se van esclareciendo, lo hacen por sorpresa.

EL GOS DELS BASKERVILLE
de DOYLE, ARTHUR CONAN
Páginas: 256
BARCANOVA
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788448910105
Nº Edición:1ªED.
Año de edición:2001
Plaza edición: BARCELONA

domingo, 14 de diciembre de 2008

El Milllor dels mons


Aquest llibre es compon de tretze contes i una novel·la curta. És un llibre excel·lent ple de genialitat.
Els contes no tenen desaprofitament, per la seva ambició, la seva perfecció formal i per la quantitat de ressonàncies que perduren en la imaginació quan s'ha acabat de llegir.
Monzó sempre ha tingut aquesta barreja peculiar d'humor negre i absurd que el fan tan particular, però en aquests tretze contes escata, depura, afina i destil·la el color negre fins a fer-lo totalment opac.
La vida és cruel, i d'una crueltat gratuïta, ens veiem obligats a fer com si la mort no existís i no se salven de la vergonya ni les persones més estimades.
L'amor no ens salva, només és una màscara per a ferir-se mútuament, i no diguem els nostres semblants.
Però la vida no és un fàstic per això. Tampoc importa si ens enfrontem amb coratge a la malaltia i a la mort, o si tot es confabula per a fer-nos la vida agradable.
No es pot trobar el que no existeix, ni buscant entre totes les ramificacions del relat, entre tots els possibles desenllaços.
En general, el nivell del llibre és molt bo.

Este libro se compone de trece cuentos y una novela corta. Es un libro excelente lleno de genialidad.
Los cuentos no tienen desperdicio, por su ambición, su perfección formal y por la cantidad de resonancias que perduran en la imaginación cuando se ha terminado de leer.
Monzó siempre ha tenido esa mezcla peculiar de humor negro y absurdo que lo hace tan particular, pero en estos trece cuentos lija, depura, afina y destila el color negro hasta hacerlo totalmente opaco.
La vida es cruel, y de una crueldad gratuita, nos vemos obligados a hacer como si la muerte no existiera y no se salvan de la vergüenza ni las personas más queridas.
El amor no nos salva, sólo es una máscara para herirse mutuamente, y no digamos nuestros semejantes.
Pero la vida no es un asco por eso. Tampoco importa si nos enfrentamos con coraje a la enfermedad y a la muerte, o si todo se confabula para hacernos la vida agradable. No se puede encontrar lo que no existe, ni buscando entre todas las ramificaciones del relato, entre todos los posibles desenlaces.
En general, el nivel del libro es muy bueno.

EL MILLOR DELS MONS
de MONZO GOMEZ, QUIM
Páginas:288
QUADERNS CREMA
Lengua: CATALÁN
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788477273240
Colección: BIBLIOTECA MINIMA
Año de edición:2001
Plaza edición: BARCELONA

sábado, 6 de diciembre de 2008

El Orden Alfabético


El libro no está mal, pero no es de aquellos que enganchan de aquella manera increíble.
Hay que reconocer la ingeniosidad de su planteamiento porque nos hace reflexionar sobre ideas tan dispares como la soledad del ser humano y la importancia de la palabra oral y escrita.
El personaje no es nada del otro mundo, personalmente no me ha gustado mucho.
Yo no recomiendo este libro, pero claro si uno de vosotros es un seguidor de Millás pues...

El llibre no està malament, però no és d'aquells que enganxen d'aquella manera increïble.
Cal reconèixer la ingeniositat del seu plantejament perquè ens fa reflexionar sobre idees tan dispars com la solitud del ser humà i la importància de la paraula oral i escrita.
El personatge no és res de l'altre món, personalment no m'ha agradat molt.
Jo no recomano aquest llibre, però clar si un de vosaltres és un seguidor de Millás doncs...

EL ORDEN ALFABETICO
de MILLAS, JUAN JOSE
Páginas: 272
PUNTO DE LECTURA
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788466308885
Colección: PUNTO DE LECTURA NARRATIVA
Nº Edición:1ª
Año de edición:2006
Plaza edición: MADRID