Búsqueda por Autor o Título del Libro

domingo, 28 de diciembre de 2008

La música que salía de la casa (Un Cuento enviado por PAULO COELHO)

¡Este cuento nos lo ha enviado Paulo Coelho!
Esperamos que os guste.


Como siempre hacía la víspera de Navidad, el rey invitó al primer ministro a dar un paseo por la ciudad. Le gustaba ver cómo adornaban las calles, pero para evitar que sus súbditos se excedieran en los gastos con el objetivo de agasajarlo, solían disfrazarse con ropa de comerciantes que venían de tierras lejanas.
Caminaron por el centro, admirando las guirnaldas de luz, los abetos, las velas encendidas en las entradas de las casas y los puestos de venta de regalos. Todo el mundo, hombres, mujeres y niños, se apresuraban a reunirse con sus familiares para celebrar esa noche en torno a una mesa repleta.
En el camino de regreso pasaron por el barrio más pobre. Allí, el ambiente era completamente distinto: nada de luces, velas, ni el olor apetecible de la comida lista para ser servida en la mesa. No había casi nadie por la calle, y como hacía todos los años, el rey comentó con el ministro que debía prestar más atención a los pobres de su reino. El ministro asintió con la cabeza, convencido de que pronto el asunto sería olvidado de nuevo, enterrado en la burocracia cotidiana, la aprobación de presupuestos y las reuniones con dignatarios extranjeros.
De repente oyeron una música que salía de una de las casas más pobres. La chabola, mal construida, con varias grietas entre las maderas podridas, les permitía ver lo que sucedía en el interior, y comprobaron que la escena que allí se desarrollaba era completamente absurda: un viejo en una silla de ruedas que parecía llorar, una joven completamente calva que bailaba, y un muchacho de mirada triste que tocaba un tamborín y cantaba una canción tradicional.
--Voy a ver qué pasa –dijo el rey, y llamó a la puerta.
El joven dejó de cantar y fue a abrir.
--Somos mercaderes y buscamos un lugar para dormir. Hemos oído la música, hemos visto que todavía estáis levantados y nos gustaría saber si podríamos pasar aquí la noche.
--Pueden quedarse en algún hotel de la ciudad. Desgraciadamente, no podemos ayudarlos; a pesar de la música, en esta casa reina la tristeza y el sufrimiento.
--Por mi culpa –era el viejo de la silla de ruedas el que hablaba--. Durante toda mi vida he intentado darle educación a mi hijo para que aprendiese caligrafía, para que fuese uno de los escribas del palacio. Sin embargo, los años pasaban y no volvieron a ofertarse nuevas plazas. Hasta que anoche tuve un sueño estúpido: un ángel aparecía y me pedía que comprara una copa de plata, ya que el rey iba a venir a visitarme, a beber un poco y a conseguir un empleo para mi hijo.
»La presencia del ángel me pareció tan real que decidí hacer lo que me decía. Como no tenemos dinero, mi nuera fue esta mañana al mercado, vendió su pelo y compramos esa copa de ahí. Ahora intentan levantarme el ánimo, cantando y bailando porque es Navidad, pero es inútil.
El rey vio la copa de plata, pidió que le sirvieran un poco de agua porque tenía sed y, antes de marcharse, le dijo a la familia:
--¡Qué coincidencia! Hoy mismo hemos estado con el primer ministro y nos ha dicho que las plazas se van a ofertar la semana que viene.
El viejo sacudió la cabeza con incredulidad y se despidió de los extranjeros. Pero al día siguiente fue leído un decreto real por todas las calles de la ciudad: buscaban un nuevo escriba para la corte.
El día previsto, la sala de audiencias estaba atestada de gente deseosa de competir por tan ansiado cargo. Cuando el primer ministro entró, les pidió a todos que prepararan sus cuadernos y sus bolígrafos.
--Éste es el tema de la disertación –dijo--: ¿Por qué un anciano llora, una mujer calva baila y un muchacho triste canta?
Un murmullo de asombro recorrió la sala: ¡nadie sabía contar una historia como ésa! Nadie, salvo un joven con ropa humilde, sentado en un rincón de la sala, que sonrió y empezó a escribir.

(Basado en un cuento indio)


Aquest conte ens l'ha enviat Paulo Coelho!
Esperem que us agradi.


Com sempre feia la vespra de Nadal, el rei va convidar al primer ministre a fer una passejada per la ciutat. Li agradava veure com adornaven els carrers, però per a evitar que els seus súbdits s'excedissin en les despeses amb l'objectiu de complimentar-lo, solien disfressar-se amb roba de comerciants que venien de terres llunyanes.
Van caminar pel centre, admirant les guirnaldas de llum, els avets, les veles enceses en les entrades de les cases i els llocs de venda de regals. Tot el món, homes, dones i nens, s'apressaven a reunir-se amb els seus familiars per a celebrar aquesta nit entorn d'una taula repleta.
En el camí de retorn van passar pel barri més pobre. Allí, l'ambient era completament distint: gens de llums, veles, ni l'olor apetecible del menjar llest per a ser servida en la taula. No havia gairebé ningú pel carrer, i com feia tots els anys, el rei va comentar amb el ministre que havia de prestar més atenció als pobres del seu regne. El ministre va assentir amb el cap, convençut que aviat l'assumpte seria oblidat de nou, enterrat en la burocràcia quotidiana, l'aprovació de pressupostos i les reunions amb dignatarios estrangers.
De cop i volta van escoltar una música que sortia d'una de les cases més pobres. La barraca, malament construïda, amb diverses esquerdes entre les fustes podrides, els permetia veure el que succeïa en l'interior, i van comprovar que l'escena que allí es desenvolupava era completament absurda: un vell en una cadira de rodes que semblava plorar, una jove completament calba que ballava, i un noi de mirada trista que tocava un tamborín i cantava una cançó tradicional.
--Vaig a veure què passa? va dir el rei, i va cridar a la porta.
El jove va deixar de cantar i va anar a obrir.
--Som mercaders i busquem un lloc per a dormir. Hem escoltat la música, hem vist que encara esteu aixecats i ens agradaria saber si podríem passar aquí la nit.
--Poden quedar-se en algun hotel de la ciutat. Desgraciadament, no podem ajudar-los; a pesar de la música, en aquesta casa regna la tristesa i el sofriment.
--Per la meva culpa ?era el vell de la cadira de rodes el qual parlava--. Durant tota la meva vida he intentat donar-li educació al meu fill perquè aprengués cal·ligrafia, perquè fos un dels escriguis del palau. No obstant això, els anys passaven i no van tornar a oferir-se noves places. Fins que anit vaig tenir un somni estúpid: un àngel apareixia i em demanava que comprés una copa de plata, ja que el rei anava a venir a visitar-me, a beure un poc i a aconseguir una ocupació per al meu fill.
»La presència de l'àngel em va semblar tan real que vaig decidir fer el que em deia. Com no tenim diners, la meva nora va ser aquest matí al mercat, va vendre el seu pèl i comprem aquesta copa d'aquí. Ara intenten aixecar-me l'ànim, cantant i ballant perquè és Nadal, però és inútil.
El rei va veure la copa de plata, va demanar que li servissin un poc d'aigua perquè tenia sed i, abans de marxar-se, li va dir a la família:
--Quina coincidència! Avui mateix hem estat amb el primer ministre i ens ha dit que les places es van a oferir la setmana que ve.
El vell va sacsejar el cap amb incredulitat i es va acomiadar dels estrangers. Però a l'endemà va ser llegit un decret real per totes els carrers de la ciutat: buscaven un nou escrigui per a la cort.
El dia previst, la sala d'audiències estava plena de gom a gom de gent desitjosa de competir per tan anhelat càrrec. Quan el primer ministre va entrar, els va demanar a tots que preparessin els seus quaderns i els seus bolígrafs.
--Aquest és el tema de la disertación ?va dir--: Per quina un ancià plora, una dona calba balla i un noi trist canta?
Un murmuri de sorpresa va recórrer la sala: ningú sabia contar una història com aquesta! Ningú, excepte un jove amb roba humil, assegut en un racó de la sala, que va somriure i va començar a escriure.

(Basat en un conte indi)

domingo, 21 de diciembre de 2008

El Gos dels Baskerville


Aquest llibre és del famós detectiu Sherlock Holmes, acompanyat com sempre, del seu estimat ajudant Watson.
És un relat de misteri amb una mica de terror, molt poc. El llibre m'ha mantingut en suspens fins al final, però no és un llibre que "acolloni" en cap moment.
Tanmateix, he obtingut una grata lectura i la sensació ha estat molt bona; el llibre conta amb molts diàlegs que atorguen a la narració un gran moviment.
El llibre és de lectura molt amena i fàcil. La novel·la ajuda un poc a conèixer les personalitats dels personatges.
Per a la resolució del misteri van apareixent dades i dades, però no és gairebé fins al final del llibre on comença a veure's una mica de claredat, donat el recel del Sr. Holmes a comentar els seus plans fins a l'últim moment, el lector no té moltes pistes per a anar deduint per si mateix, així que gairebé tots els aspectes que es van esclarint, ho fan per sorpresa.

Este libro es del famoso detective Sherlock Holmes, acompañado como siempre, de su querido ayudante Watson.
Es un relato de misterio con un poco de terror, muy poco. El libro me ha mantenido en vilo hasta el final, pero no es un libro que "acojone" en ningún momento.
Aun así, he obtenido una grata lectura y la sensación ha sido muy buena; el libro cuenta con muchos diálogos que otorgan a la narración un gran movimiento.
El libro es de lectura muy amena y fácil. La novela ayuda un poco a conocer las personalidades de los personajes.
Para la resolución del misterio van apareciendo datos y datos, pero no es casi hasta el final del libro donde empieza a verse algo de claridad, dado el recelo del Sr. Holmes a comentar sus planes hasta el último momento, el lector no tiene muchas pistas para ir deduciendo por sí mismo, así que casi todos los aspectos que se van esclareciendo, lo hacen por sorpresa.

EL GOS DELS BASKERVILLE
de DOYLE, ARTHUR CONAN
Páginas: 256
BARCANOVA
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788448910105
Nº Edición:1ªED.
Año de edición:2001
Plaza edición: BARCELONA

domingo, 14 de diciembre de 2008

El Milllor dels mons


Aquest llibre es compon de tretze contes i una novel·la curta. És un llibre excel·lent ple de genialitat.
Els contes no tenen desaprofitament, per la seva ambició, la seva perfecció formal i per la quantitat de ressonàncies que perduren en la imaginació quan s'ha acabat de llegir.
Monzó sempre ha tingut aquesta barreja peculiar d'humor negre i absurd que el fan tan particular, però en aquests tretze contes escata, depura, afina i destil·la el color negre fins a fer-lo totalment opac.
La vida és cruel, i d'una crueltat gratuïta, ens veiem obligats a fer com si la mort no existís i no se salven de la vergonya ni les persones més estimades.
L'amor no ens salva, només és una màscara per a ferir-se mútuament, i no diguem els nostres semblants.
Però la vida no és un fàstic per això. Tampoc importa si ens enfrontem amb coratge a la malaltia i a la mort, o si tot es confabula per a fer-nos la vida agradable.
No es pot trobar el que no existeix, ni buscant entre totes les ramificacions del relat, entre tots els possibles desenllaços.
En general, el nivell del llibre és molt bo.

Este libro se compone de trece cuentos y una novela corta. Es un libro excelente lleno de genialidad.
Los cuentos no tienen desperdicio, por su ambición, su perfección formal y por la cantidad de resonancias que perduran en la imaginación cuando se ha terminado de leer.
Monzó siempre ha tenido esa mezcla peculiar de humor negro y absurdo que lo hace tan particular, pero en estos trece cuentos lija, depura, afina y destila el color negro hasta hacerlo totalmente opaco.
La vida es cruel, y de una crueldad gratuita, nos vemos obligados a hacer como si la muerte no existiera y no se salvan de la vergüenza ni las personas más queridas.
El amor no nos salva, sólo es una máscara para herirse mutuamente, y no digamos nuestros semejantes.
Pero la vida no es un asco por eso. Tampoco importa si nos enfrentamos con coraje a la enfermedad y a la muerte, o si todo se confabula para hacernos la vida agradable. No se puede encontrar lo que no existe, ni buscando entre todas las ramificaciones del relato, entre todos los posibles desenlaces.
En general, el nivel del libro es muy bueno.

EL MILLOR DELS MONS
de MONZO GOMEZ, QUIM
Páginas:288
QUADERNS CREMA
Lengua: CATALÁN
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788477273240
Colección: BIBLIOTECA MINIMA
Año de edición:2001
Plaza edición: BARCELONA

sábado, 6 de diciembre de 2008

El Orden Alfabético


El libro no está mal, pero no es de aquellos que enganchan de aquella manera increíble.
Hay que reconocer la ingeniosidad de su planteamiento porque nos hace reflexionar sobre ideas tan dispares como la soledad del ser humano y la importancia de la palabra oral y escrita.
El personaje no es nada del otro mundo, personalmente no me ha gustado mucho.
Yo no recomiendo este libro, pero claro si uno de vosotros es un seguidor de Millás pues...

El llibre no està malament, però no és d'aquells que enganxen d'aquella manera increïble.
Cal reconèixer la ingeniositat del seu plantejament perquè ens fa reflexionar sobre idees tan dispars com la solitud del ser humà i la importància de la paraula oral i escrita.
El personatge no és res de l'altre món, personalment no m'ha agradat molt.
Jo no recomano aquest llibre, però clar si un de vosaltres és un seguidor de Millás doncs...

EL ORDEN ALFABETICO
de MILLAS, JUAN JOSE
Páginas: 272
PUNTO DE LECTURA
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788466308885
Colección: PUNTO DE LECTURA NARRATIVA
Nº Edición:1ª
Año de edición:2006
Plaza edición: MADRID

sábado, 29 de noviembre de 2008

Motín Rojo


Emocionante historia y magnífico libro de Neal Bascomb.
El autor establece una estructura en paralelo, la peripecia del zar y de su gobierno, por una parte; por otra, la historia de los marineros del Potemkin. La relación entre ambos planos es total. El imperio ruso en junio de 1905 asiste a la chispa de lo que será la Revolución.
Se alternan capítulos de tensión y distensión muy eficaz en la lectura. Se pasa de los jardines del palacio imperial a la carne llena de gusanos que fue el pretexto del motín.
Un muy buen drama con unos protagonistas que pasarán a la historia entre otras cosas por sus heroicos sacrificios.

Emocionant historia i magnífic llibre de Neal Bascomb.
L'autor estableix una estructura en paral·lel, la peripècia del tsar i del seu govern, d'una banda; per una altra, la història dels mariners del Potemkin. La relació entre ambdós plans és total. L'imperi rus al juny de 1905 assisteix a l'espurna del que serà la Revolució.
S'alternen capítols de tensió i distensió molt eficaç en la lectura. Es passa dels jardins del palau imperial a la carn plena de cucs que va anar el pretext del motí.
Un molt bon drama amb uns protagonistes que passaran a la història entre altres coses pels seus heroics sacrificis.

MOTIN ROJO: LA VERDADERA HISTORIA DEL ACORAZADO POTEMKIM
de BASCOMB, NEAL
Páginas: 454
EDITORIAL DEBATE
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788483067826
Nº Edición:1ª
Año de edición:2008
Plaza edición: BARCELONA

viernes, 21 de noviembre de 2008

Qué fue de los Mulvaney


En esta novela Joyce Carol Oates, eterna candidata al Premio Nobel de Literatura, retrata la vida de la familia Mulvaney en la idílica granja de High Point Farm a partir de un desgraciado hecho que sucede a uno de los hijos. A partir de este hecho las vidas de los distintos miembros de la familia toman cauces distintos y parece como si las vidas les llevaran a ellos. Con una maestría impresionante, la autora nos sumerge en la vida de los Mulvaney, los padres y sus cuatro hijos, y convierte esta novela en un fresco de la América profunda durante los años setenta. Aunque este comentario os suene a vieja novela de generaciones, os garantizo que es mucho más que esto, la familia Mulvaney os atrapará y no os dejará mientras dure el relat. Un auténtico placer.

En aquesta novel•la Joyce Carol Oates, eterna candidata al Premi Nobel de Literatura, retrata la vida de la família Mulvaney a la idíl•lica granja de High Point Farm a partir d’un fet desgraciat que li passa a un dels fills. A partir d’aquest fet, les vides dels diferents membres de la família prenen camins diferents i sembla com si les vides els portessin a ells. Amb una ploma impressionant, l’autora ens submergeix a la vida dels Mulvaney, els pares i els quatre fills, i converteix aquesta novel•la en un fresc de l’Amèrica profunda durant els anys setanta. Encara que aquest comentari us soni a vella novel•la de generacions, us garanteixo que és molt més que això, la família Mulvaney us atraparà i no us deixarà mentre duri el relat. Un autèntic plaer.

QUE FUE DE LOS MULVANEY
de OATES, JOYCE CAROL
Páginas: 768
EDITORIAL LUMEN, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788426413437
Nº Edición:1ª
Año de edición:2003
Plaza edición: BARCELONA

sábado, 8 de noviembre de 2008

Causa de Muerte


Causa de Muerte es otro libro más de la saga de la Doctora Scarpetta.
Lo que hace interesante esta serie es que la doctora y su entorno resultan de lo más creíbles. Destacaría el encadenamiento de sucesos, la trama, lo reales que resultan los personajes (están muy bien logrados).
Hay que tener en cuenta que el tema está muy de moda con la de libros y series que se hacen sobre asesinatos.
Es un libro de lectura fácil que engancha rápidamente.
Es un libro muy recomendable para leer en aquellas tardes en que estamos un poco espesos, también es recomendable para leer en el tren.

Causa de Mort és un altre llibre més de la saga de la Doctora Scarpetta. El que fa interessant aquesta sèrie és que la doctora i el seu entorn resulten d'allò més creïbles.
Destacaria l'encadenament de successos, la trama, el reals que resulten els personatges ( estan molt bé assolits).
Cal tenir en compte que el tema està molt de moda amb la de llibres i sèries que es fan sobre assassinats.
És un llibre de lectura fàcil que enganxa ràpidament.
És un llibre molt recomanable per a llegir en aquelles tardes que estem una mica espessos, també es recomanable per llegir en el tren.

CAUSA DE MUERTE
de CORNWELL, PATRICIA
Páginas: 336
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788440670564
Nº Edición:1ª
Año de edición:1997
Plaza edición: BARCELONA

sábado, 1 de noviembre de 2008

La Reina de Saba


Esta novela histórica trata de un personaje conocido y casi mítico del que todos hemos oído hablar.
La narración del libro tiene un buen equilibrio entre datos históricos y elementos de ficción llena de erotismo y aventuras exóticas, narrados con algunos toques de humor que resultan interesantes.
La recreación del personaje principal es muy bueno, tiene mucha fuerza y energía. El resto de personajes también están bien recreados.
Es un buen libro, pero para mi no seria de lectura "obligatoria". No obstante no haréis mal en leerlo.

Aquesta novel·la històrica tracta d'un personatge conegut i gairebé mític del que tots n'hem sentit a parlar.
La narració del llibre té un bon equilibri entre dades històriques i elements de ficció plena d'erotisme i aventures exòtiques, narrats amb alguns tocs d'humor que resulten interessants.
La recreació del personatge principal és molt bo, té molta força i energia. La resta de personatges també estan ben recreats.
És un bon llibre, però per al meu parer no seria de lectura "obligatòria". No obstant això no fareu malament en llegir-lo.

LA REINA DE SABA
de KORBER, TESSA
Páginas: 464
EDICIONES B, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788466638517
Nº Edición:1ª
Año de edición:2008
Plaza edición: BARCELONA

domingo, 26 de octubre de 2008

La Mujer de Roma


Es un libro muy interesante y entretenido, que poco a poco te va atrapando hasta que quedas completamente enganchado.
La trama está muy bien configurada y es una buena manera de aprender un poco de historia.
También es una buena manera de sumergirse, muy muy superficialmente en el mundo de los cuadros.
El personaje principal me ha gustado mucho, pues es muy humano con sus penas y alegrías, y sobretodo con sus indecisiones.
Reconozco que cuando leía el libro me daban ganas de aprender a dibujar y pintar.
El final de la novela me ha gustado mucho.
Un libro muy recomendable.

És un llibre molt interessant i entretingut, que a poc a poc et va atrapant fins que quedes completament enganxat. L
a trama està molt ben configurada i és una bona manera d'aprendre una mica d'història. També és una bona manera de submergir-se, molt molt superficialment en el món dels quadres. El personatge principal m'ha agradat molt, doncs és molt humà amb les seves penes i alegries, i sobretot amb les seves indecisions.
Reconec que quan llegia el llibre em donaven ganes d'aprendre a dibuixar i pintar.
El final de la novel·la m'ha agradat molt.
Un llibre molt recomanable.

LA MUJER DE ROMA
de MARTIN NOGALES, JOSE LUIS
Páginas: 320
EDICIONES B, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788466638494
Nº Edición:1ª
Año de edición:2008
Plaza edición: BARCELONA

sábado, 18 de octubre de 2008

El Misterio de Salem's Lot


Genial libro de terror y misterio.
Un libro que te sumerge en una dinámica mediante la cual, te zambulles en una trama que a medida que pasan las páginas, se vuelve más y más enrevesada, a la vez que empiezas a sentir un terror (nunca mejor dicho) el cual te lleva a seguir leyendo sin parar.
A pesar de ser un libro, te sumerges hasta tal punto que no sabes si es real lo que estas leyendo y si lo estas viviendo; con una ambientación y una tensión, como pocas veces podrás leer y vivir en una novela de terror.
Es un vicio, empiezas y no paras. Tiene un argumento que llama la atención y te hace seguir leyendo (como he dicho anteriormente) para saber qué es lo que está pasando en el pueblo.
Una buena opción para los que le guste el terror y el misterio.

Genial llibre de terror i misteri.
Un llibre que et submergeix en una dinàmica mitjançant la qual, et capbusses en una trama que a mesura que passen les pàgines, es torna més i més enrevessada, alhora que comences a sentir un terror (mai millor dit) el qual et duu a seguir llegint sense parar.
A pesar de ser un llibre, et submergeixes fins a tal punt que no saps si és real el que aquestes llegint i si ho estàs vivint; amb una ambientació i una tensió, com poques vegades podràs llegir i viure en una novel·la de terror.
És un vici, comences i no pares. Té un argument que crida l'atenció i et fa seguir llegint (com he dit anteriorment) per a saber què és el que està passant en el poble.
Una bona opció per als quals li agradi el terror i el misteri.

EL MISTERIO DE SALEM S LOT
de KING, STEPHEN
Páginas: 400
PLAZA & JANES EDITORES, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788401335396
Colección: EXITOS PLAZA Y JANES
Nº Edición:1ª
Año de edición:2004
Plaza edición: BARCELONA

domingo, 12 de octubre de 2008

Guatemala. El Silencio del Gallo


Excelente libro de Carlos Santos que relata cuarenta años de la historia de Guatemala a través de la vida de su tío, el misionero Luis Gurriarán.
Es una obra "dura" llena de injusticias, tragedias, muertes, corrupción y la marginación todas ellas, por desgracia, bien reales.
Es una historia, la de este país, que no sé por qué no ha interesando al mundo, pero así como más o menos sabemos lo pasó en Argentina o Chile, creo que seria muy bueno saber lo que pasó en Guatemala y a través de este libro es una buena manera de hacerlo.
No es el típico libro tostón de historia.
Os animo a todos lo que estéis viendo esta entrada a que lo leáis.

Excel·lent llibre de Carlos Santos que relata quaranta anys de la història de Guatemala a través de la vida del seu oncle, el missioner Luis Gurriarán.
És una obra "dura" plena d'injustícies, tragèdies, morts, corrupció i la marginació totes elles, per desgràcia, ben reals.
És una història, la d'aquest país, que no sé per què no ha interessat al món, però així com més o menys sabem què va passar a l'Argentina o Xile, crec que seria molt bo saber el que va passar a Guatemala i a través d'aquest llibre és una bona manera de fer-lo.
No és el típic llibre pesat d'història.
Us animo a tots el que estigueu veient aquesta entrada que ho llegiu.

GUATEMALA
de SANTOS, CARLOS
Páginas: 432
EDITORIAL DEBATE
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788483066928
Nº Edición:1ª
Año de edición:2006
Plaza edición: MADRID

viernes, 3 de octubre de 2008

El Evangelio del Mal


Excelente novela con mucho suspense y grandes dosis de gore.
El libro engancha desde la primera pagina; la trama está muy lograda, se describen ambientes que ponen los pelos de punta; los personajes son muy interesantes, todo esto se complementa con diferentes datos históricos.
Es ideal para los amantes de las conspiraciones llena de intriga, intereses y misterio, a veces se nos plantean situaciones verdaderamente imposibles, exageradas; a la vez que se nos presentan situaciones que uno ni siquiera se imagina que puedan pasar dentro de la Iglesia Católica; habrá que diferenciar entre lo real y lo ficticio.
No es un libro para satanistas pero mucho menos para fervientes devotos del cristianismo.

Excel·lent novel·la amb molt de suspens i grans dosis de gore.
El llibre enganxa des de la primera pagina; la trama està molt assolida, es descriuen ambients que posen els pèls de punta; els personatges són molt interessants, tot això es complementa amb diferents dades històriques. És ideal per als amants de les conspiracions plena d'intriga, interessos i misteri, de vegades se'ns plantegen situacions veritablement impossibles, exagerades; alhora que se'ns presenten situacions que ningú ni tan sols s'imagina que puguin passar dintre de l'Església Catòlica; caldrà diferenciar entre el real i el fictici.
No és un llibre per a satanistes però molt menys per a fervents devots del cristianisme.

EL EVANGELIO DEL MAL
de PATRICK, GRAHAM
Páginas: 576
GRIJALBO
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788425342349
Nº Edición:1ª
Año de edición:2008
Plaza edición: BARCELONA

sábado, 27 de septiembre de 2008

Saber perderLas vidas de Sylvia, una adolescente que cumple dieciséis años el día que empieza la novela; Lorenzo, su padre, un hombre que acaba de separarse y busca una nueva oportunidad; Leandro, el abuelo de Sylvia, que busca su sitio en una mundo que no acaba de entender y Ariel, una joven promesa del fútbol argentino que llega a Madrid para deslumbrar, se cruzan en esta magnífica novela coral de David Trueba. Con una prosa próxima y tranquila el autor sumerge al lector en las vivencias de sus personajes sin que éste se dé apenas cuenta. Se trata de una novela que resulta muy dura en ciertos momentos pero que merece la pena porque tiene el lector la sensación de que la vida es realmente esto y que como en todo deporte hay que saber perder.

Les vides de Sylvia, una adolescent que fa setze anys el dia que comença aquesta novel•la; Lorenzo, el seu pare, un home que acaba de separar-se i busca una nova oportunitat; Leandro, l’avi de Sylvia, que busca un lloc en un món que no acaba d’entendre i Ariel, una jove promesa del futbol argentí que arriba a Madrid per enlluernar, es creuen en aquesta magnífica novel•la coral de David Trueba. Amb una prosa pròxima i tranquil•la, l’autor submergeix el lector en les vivències dels seus personatges sense que el lector se n’adoni. Estem davant d’una novel•la que resulta molt dura en certs moments però que val la pena perquè el lector té la sensació que la vida és realment això i que com en tots els esports s’ha de saber perdre.

SABER PERDER
de TRUEBA, DAVID
Páginas: 544
EDITORIAL ANAGRAMA, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788433971678
Colección: NARRATIVAS HISPANICAS
Nº Edición:1ª
Año de edición:2008
Plaza edición: BARCELONA

sábado, 20 de septiembre de 2008

Las Legiones Malditas


Un libro muy bueno que engancha a la primera.
Es de fácil lectura, con una narración muy ágil y que no se pierde en detalles intrascendentes; va bastante directo al grano.
Las descripciones de las batallas son muy estremecedoras y los personajes son muy humanos y da pie a identificarte con alguno de ellos.
El autor sabe desarrollar con un gran nivel de detalle las batallas e intrigas internas en el senado de roma.
Posteguillo nos explica a la perfección como ese general tan joven, Publio Cornelio Escipión "El Africano", era capaz de volver una situación adversa en un factor de sorpresa.
Lo recomiendo para los aficionados de la época romana y para los amantes de la novela histórica en general.
La obra recrea a la perfección aquella época romana y te transporta a ella. Y al acabar el libro dan ganas de querer ir hacia aquella época.

Un llibre molt bo que enganxa a la primera.
És de fàcil lectura, amb una narració molt àgil i que no es perd en detalls intranscendents; va bastant directe al gra. Les descripcions de les batalles són molt escruixidores i els personatges són molt humans i dóna motiu a identificar-te amb algun d'ells.
L'autor sap desenvolupar amb un gran nivell de detall les batalles i intrigues internes en el senat de roma.
Posteguillo ens explica a la perfecció com aquell general tan jove, Publi Corneli Escipió "L'Africà", era capaç de tornar una situació adversa en un factor de sorpresa.
Ho recomano per als afeccionats de l'època romana i per als amants de la novel·la històrica en general.
L'obra recrea a la perfecció aquella època romana i et transporta a ella. I a l'acabar el llibre donen ganes de voler anar cap a aquella època.

LAS LEGIONES MALDITAS
de POSTEGUILLO, SANTIAGO
Páginas: 860
EDICIONES B, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788466637688
Nº Edición:1ª
Año de edición:2008
Plaza edición: BARCELONA

domingo, 14 de septiembre de 2008

Plenilunio


És la gran novel•la de maduresa d’Antonio Muñoz Molina, segons la majoria de crítics. Més enllà d’aquesta valoració, Plenilunio és la història d’un misteriós assassí a Mágina (la Úbeda natal de Muñoz Molina feta ficció). L’atacant tria nenes del poble com a víctimes i les mata després de violar-les. S’encarrega de la investigació el nou comissari, un expert policia que ha deixat enrere molts anys de servei al País Basc. La mestra del poble té un paper molt important pel fet que coneix molt bé a les nenes que han estat atacades.
La novel•la enganxa el lector des del principi i el submergeix en la història gràcies a les acuradíssimes descripcions de les escenes i dels personatges.
Mereix una menció especial l’adaptació cinematogràfica que va rodar el 2000 Imanol Uribe i que van protagonitzar magistralment Juan Diego Botto, Miguel Angel Solá i Adriana Ozores.

Es la gran novela de madurez de Antonio Muñoz Molina, según la mayoría de críticos. Más allá de esta valoración, Plenilunio es la historia de un misterioso asesino en Mágina (la Úbeda natal de Muñoz Molina hecha ficción). El atacante escoge a niñas del pueblo como víctimas y las mata después de violarlas. De la investigación se encarga el nuevo comisario, un experto policía que deja atrás muchos años de servicio en el País Vasco. La maestra del pueblo tiene también un papel muy importante ya que conoce muy bien a las niñas que han sido atacadas.
La novela capta al lector desde el principio y lo sumerge en la historia gracias a las detalladas descripciones de las escenas y los personajes.
Merece una mención especial la adaptación cinematográfica que rodó Imanol Uribe en 2000 protagonizada magistralmente por Juan Diego Botto, Miguel Angel Solá y Adriana Ozores.

PLENILUNIO
de MUÑOZ MOLINA, ANTONIO
Páginas: 480
PUNTO DE LECTURA
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788466319232
Colección: PUNTO DE LECTURA NARRATIVA ESPAÑOLA
Nº Edición:1ª
Año de edición:2008
Plaza edición: MADRID

domingo, 7 de septiembre de 2008

Els homes que no estimaven les dones


Henrik Vanger, patricarca d’una de les nissagues més importants de Suècia, encarrega a Michael Blomkvist, un periodista que afronta un judici per difamació, que investigui la desaparició de la seva neboda Harriet. Així arrenca aquesta novel•la policíaca, la primera d’una trilogia, que ha captat ja milions de lectors a tota Europa. El seu autor, Stieg Larsson, va morir fulminat d’un atac de cor després d’entregar a l’editorial el manuscrit del tercer volum de la trilogia. La novel•la, que barreja misteri, embolics familiars i noves tecnologies, atrapa el lector des del primer moment i el submergeix en una història magnífica.

Henrik Vanger, patriarca de una de las sagas más importantes de Suecia, encaraga a Michael Blomkvist, un periodista que se enfrenta a un juicio por difamación, que investigue la desaparición de su sobrina Harriet. Así arranca esta novela policíaca, la primera de una trilogía, que ya ha captado millones de lectores en toda Europa. Su autor, Stieg Larsson, falleció de un ataque al corazón después de entregar al editor el manuscrito del tercer volumen de la trilogía. La novela, que mezcla misterio, líos familiares y nuevas tecnologías, atrapa al lector desde el primer momento y lo sumerge en una historia magnífica.


ELS HOMES QUE NO ESTIMAVEN LES DONES
de LARSSON, STIEG
Pàgines: 648
COLUMNA EDICIONS S.A.
Lengua: CATALÁN
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788466409247
Nº Edición:1ª
Año de edición:2008
Plaza edición: BARCELONA

viernes, 5 de septiembre de 2008

Marina


Es un buen libro, me ha gustado bastante. Siendo sincero me lo leí entre el avión y cuándo tenia un rato en los hoteles de Cuba.
Marina tiene la cualidad de mezclar todos los géneros: romanticismo, misterio, intriga, terror, humor y drama.
Marina es un reflejo gótico de Barcelona en todo su esplendor: oscuridad, misterio, niebla, frío, lluvia...ése ambiente resulta estremecedor y un poco triste. Pero le da mucha personalidad a su obra.
Yo encuentro que "Marina" esconde algo de fantasía pero tratada desde la máxima realidad posible. No me refiero a monstruos fantásticos y todo eso, sino a algo que por el momento se escapa un poco de la realidad porque no lo veo científicamente factible.
Es una novela de lectura fácil y amena, que engancha bastante y teniendo en cuenta que es de bolsillo, mejor que mejor.

És un bon llibre, m'ha agradat bastant. Sent sincer me'l vaig llegir entre l'avió i quan tenia una estona en els hotels de Cuba.
"Marina" té la qualitat de barrejar tots els gèneres: romanticisme, misteri, intriga, terror, humor i drama.
"Marina" és un reflex gòtic de Barcelona en tota la seva esplendor: foscor, misteri, boira, fred, pluja...aquest ambient resulta escruixidor i una mica trist. Però li dóna molta personalitat a la seva obra.
Jo trobo que "Marina" amaga una mica de fantasia però tractada des de la màxima realitat possible. No em refereixo a monstres fantàstics i tot això, sinó a alguna cosa que de moment s'escapa una mica de la realitat perquè no ho veig científicament possible.
És una novel·la de lectura fàcil i amena, que enganxa bastant i tenint en compte que és de butxaca, millor que millor.

MARINA
de RUIZ ZAFON, CARLOS
Páginas: 288
EDEBE
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788423687268
Nº Edición:1ª
Año de edición:2007
Plaza edición: MADRID

viernes, 29 de agosto de 2008

El Sindicato de Policía Yiddish


Muy buena novela policíaca donde Chabon construye una novela no solo original y divertida, sino que al mismo tiempo nos viene a indicar que las cosas aunque sucedieran de distinta forma, los acontecimientos derivados de esto no serian prácticamente distintos a los que realmente ocurrieron o que siguen ocurriendo.
En primer lugar, el autor construye un escenario total y absolutamente verosímil.
A lo largo de la narración se van ofreciendo datos, pistas, pormenores que sitúan al lector en ese lugar imaginario sin que en ningún momento se tenga una sensación de fantasía o irrealidad.
El autor alejándose de la concepción de novela como sucesión de escenas, fragua una historia con un hilo conductor interesante y con unos personajes muy trabajados.
Por supuesto, la cuestión acerca de la diáspora del pueblo judío y su incansable búsqueda del hogar asoma en “El sindicato de policía yiddish”; tanto es así, que constituye una parte fundamental en la trama detectivesca.
Formalmente muy estudiada y elaborada, “El sindicato de policía yiddish” es una novela no solo divertida y original, sino que también realiza una crítica a la sociedad actual adelantándose a futuros apocalípticos en la descripción de tensiones y discrepancias entre diferentes comunidades y bandas que conviven en guetos miserables y depresivos.

Molt bona novel·la policíaca on Chabon construeix una novel·la no solament original i divertida, sinó que al mateix temps ens ve a indicar que les coses encara que succeïssin de diferent forma, els esdeveniments derivats d'això no serien pràcticament distints als quals realment van ocórrer o que segueixen ocorrent.
En primer lloc, l'autor construeix un escenari total i absolutament versemblant.
Al llarg de la narració es van oferint dades, pistes, detalls que situen al lector en aquest lloc imaginari sense que en cap moment es tingui una sensació de fantasia o irrealitat. L'autor allunyant-se de la concepció de novel·la com successió d'escenes, farga una història amb un fil conductor interessant i amb uns personatges molt treballats.
Per descomptat, la qüestió sobre la diàspora del poble jueu i la seva incansable recerca de la llar apunta en "El sindicat de policia yiddish"; tant és així, que constitueix una part fonamental en la trama detectivesca. Formalment molt estudiada i elaborada, "El sindicat de policia yiddish" és una novel·la no solament divertida i original, sinó que també realitza una crítica a la societat actual avançant-se a futurs apocalíptics en la descripció de tensions i discrepàncies entre diferents comunitats i bandes que conviuen en guetos miserables i depressius.

EL SINDICATO DE POLICIA DE YIDDISH
de CHABON, MICHAEL
Páginas: 432
MONDADORI
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788439721086
Nº Edición:1ª
Año de edición:2008
Plaza edición: BARCELONA

jueves, 24 de julio de 2008

Luna Lunera


Este magnífico libro relata la infancia de Rosa Regàs y sus tres hermanos.
Estos cuatro hermanos crecieron con un abuelo muy autoritario ya que los padres fueron acusados de rojos y tuvieron que huir.
Los chicos crecen haciendo una piña y pensando que vendrán tiempos mejores.
El libro es duro pero al mismo tiempo es una maravilla.
Absolutamente recomendable.

Aquest magnífic llibre narra la infància de Rosa Regàs i els seus tres germans. Aquest quatre nens van créixer amb un avi molt autoritari ja que els pares van ser acusats de rojos i van haver de fugir.
Els nois creixen fent una pinya i pensant que vindran temps millors.
El llibre és tan dur com meravellós.
Absolutament recomanable.

LUNA LUNERA
de REGAS, ROSA
Páginas: 330
EDITORIAL PLANETA, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788408072041
Nº Edición:1ª
Año de edición:2007
Plaza edición: BARCELONA

domingo, 20 de julio de 2008

Té Daré la Tierra


Me ha gustado mucho, para mí es muy bueno.
Tanto la historia, los personajes, la narración, la trama como los giros argumentales... me han encantado.
Personalmente este libro me ha enganchado, a medida que vas leyendo te va atrapando cada vez más en la Barcelona medieval.
El lenguaje es un aspecto que me gustaría destacar ya que no es una novela de "fácil lectura". El lenguaje es un tanto "técnico", intentando imitar el lenguaje medieval, con términos que te hacen acudir al diccionario o a Internet cada pocas páginas. No son palabras que si no las entiendes no te hacen perder el argumento. Si no te paras a buscar lo que significa una palabra no te vas a perder, no será muy importante, ya que, cuando la palabra o expresión resulta necesaria para la comprensión de la narración, el propio autor explica el significado en una nota.
Es una novela para leer con calma, saboreando las frases y los párrafos...

M'ha agradat molt, per a mi és molt bo.
Tant la història, els personatges, la narració, la trama com els girs argumentals... m'han encantat.
Personalment aquest llibre m'ha enganxat, a mesura que vas llegint et va atrapant cada vegada més en la Barcelona medieval. El llenguatge és un aspecte que m'agradaria destacar ja que no és una novel·la de "fàcil lectura". El llenguatge és una miqueta "tècnic", intentant imitar el llenguatge medieval, amb termes que et fan acudir al diccionari o a Internet cada poques pàgines. No són paraules que si no les entens no et fan perdre l'argument. Si no et pares a buscar el que significa una paraula no et vas a perdre, no serà molt important, ja que, quan la paraula o expressió resulta necessària per a la comprensió de la narració, el propi autor explica el significat en una nota.
És una novel·la per a llegir amb calma, assaborint les frases i els paràgrafs...

TE DARÉ LA TIERRA
de LLORENS, CHUFO
Páginas: 752
GRIJALBO
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788425341977
Nº Edición:1ª
Año de edición:2008
Plaza edición: BARCELONA

sábado, 12 de julio de 2008

Cuba: La lucha por la libertad


Este libro trata de la historia de Cuba desde la captura de La Habana por parte de los ingleses en 1792 hasta la crisis de los misiles con Estados Unidos, pasando por la revolución de Fidel Castro.
El autor da una visión general de esta isla y del por qué del carácter de sus gentes.
Aparentemente, al ser un libro de historia puede parecer un poco pesado y sus más de 1.200 páginas no ayudan mucho, pero no es así. Está muy bien escrito, con un lenguaje fácil de entender y no es nada empalagoso.
Es cierto que hay muchas cifras y muchos nombres pero en un libro de historia es normal, es un libro entretenido y muy interesante. Eso sí, hay que tomárselo con calma.

Aquest llibre tracta de la història de Cuba des de la captura de L'Havana per part dels anglesos en 1792 fins a la crisi dels míssils amb Estats Units, passant per la revolució de Fidel Castro.
L'autor dóna una visió general d'aquesta illa i del per que del caràcter de les seves gents. Aparentment, al ser un llibre d'història pot semblar una mica pesat i les seves més de 1.200 pàgines no ajuden molt, però no és així. Està molt bé escrit, amb un llenguatge fàcil d'entendre i no és gens embafador.
És cert que hi ha moltes xifres i molts noms però en un llibre d'història és normal,és un llibre entretingut i molt interessant.
Això sí, cal prendre-se'l amb calma.

CUBA. LA LUCHA POR LA LIBERTAD
de THOMAS, HUGH
Páginas: 1296
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788483066003
Nº Edición:1ª
Año de edición:2004
Plaza edición: MADRID

sábado, 5 de julio de 2008

Rimas y Leyendas


Gustavo es de aquellos escritores que expresa más en menos palabras; escribe una poesía tan limpia, tan clara, tan fácil de entender... huyendo de las enormes y complicadas -sobrecargadas- obras de otros coetáneos, Gustavo opta por una poesía sencilla, por simples rimas que si bien son claras y se leen como poemas individuales, podría decirse que forman parte de una misma poesía en la que posiblemente el poeta defina su parte más personal.
Las leyendas sin duda denotan la enorme imaginación de Gustavo, con esa preciosa leyenda de "los ojos verdes" o "El monte de las ánimas".
Creo que "Rimas y leyendas" es un libro de lectura recomendable, e incluso, porque no, "obligada" al ser sencillo y rápido de leer.

Gustavo és d'aquells escriptors que expressa més en menys paraules; escriu una poesia tan neta, tan clara, tan fàcil d'entendre... fugint de les enormes i complicades -sobrecarregades- obres d'altres coetanis, Gustavo opta per una poesia senzilla, per simples rimes que si bé són clares i es llegixen com poemes individuals, podria dir-se que formen part d'una mateixa poesia en la qual possiblement el poeta defineixi la seva part més personal.
Les llegendes sens dubte denoten l'enorme imaginació de Gustavo, amb aquesta preciosa llegenda de "els ulls verds" o "El mont de les ànimes".
Creo que "Rimes i llegendes" és un llibre de lectura recomanable, i fins i tot, perquè no, "obligada" al ser senzill i ràpid de llegir.

RIMAS Y LEYENDAS
de BECQUER, GUSTAVO ADOLFO
Páginas: 352
ESPASA-CALPE, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788467021479
Nº Edición:1ª
Año de edición:2006
Plaza edición: MADRID

sábado, 28 de junio de 2008

Mal de Altura


Un libro muy entretenido e interesante desde el principio hasta el final.
Trata de la tragedia ocurrida en el año 1996, en concreto hace referencia a los accidentes que sufrieron varios escaladores que iban en expediciones comerciales.
Es una crítica al circo que, de un tiempo a esta parte, se ha montado en las faldas de la gran montaña, y a la que parece que puede ir cualquiera con un montón de pasta.
El autor reflexiona sobre su experiencia, ya que iba en una de las expediciones y su forma de relatar es excelente.
Te da a conocer muchos datos interesantes sobre el mundo de la escalada.
Muy buena narrativa desde el punto de vista de alguien que ha vivido la historia en primera persona.

Un llibre molt entretingut i interessant des del principi fins al final.
Tracta de la tragèdia ocorreguda en l'any 1996, en concret fa referència als accidents que van sofrir diversos escaladors que anaven en expedicions comercials.
És una crítica al circ que, d'un temps a ara, s'ha muntat en les faldilles de la gran muntanya, i a la qual sembla que pot anar qualsevol amb un munt de diners.
L'autor reflexiona sobre la seva experiència, ja que anava en una de les expedicions i la seva forma de relatar és excel·lent.
Et dóna a conèixer moltes dades interessants sobre el món de l'escalada.
Molt bona narrativa des del punt de vista d'algú que ha viscut la història en primera persona.

MAL DE ALTURA
de KRAKAUER, JON
Páginas: 496
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788466302234
Colección: PUNTO DE LECTURA VIAJES
Nº Edición:1ª
Año de edición:2001
Plaza edición: MADRID

sábado, 21 de junio de 2008

Historias del Kronen


La novela está ambientada en 1992 y en Madrid, concretamente en un bar llamado Kronen.
Es una novela con mucho diálogo, aunque en el libro a veces te haces líos en reconocer cada frase a qué personaje pertenece.
Es un tipo de narración muy directa, tal como hablan los personajes, con mucho verbo y sobreentendimientos.
Con las frases en mayúsculas si se grita. Con los nombres o títulos en inglés, escritos tal como se pronuncian, desde el punto de vista español.
Hay constantes referencias a sucesos del año 92, a noticias que aparecen en televisión, p.ej.
Lo bueno de esta historia es que da pie para pensar y reflexionar, (y más ahora con todo esto del botellón y de las drogas sintéticas), sobre la juventud, las drogas, el sexo... Gente que roba dinero a su familia para drogas, gente que se pone hasta el límite de la muerte para pasarlo bien, gente que hace daño a otra gente, gente que solo piensa en si mismo, gente que...

La novel·la està ambientada en 1992 i a Madrid, concretament en un bar anomenat Kronen.
És una novel·la amb molt diàleg, encara que en el llibre de vegades et fas embolics a reconèixer cada frase a quin personatge pertany.
És un tipus de narració molt directa, tal com parlen els personatges, amb molt verb i sobreentesos.
Amb les frases en majúscules si es crida.
Amb els noms o títols en anglès, escrits tal com es pronuncien, des del punt de vista espanyol.
Hi ha constants referències a successos de l'any 92, a notícies que apareixen en televisió, p. ex.
El que té de bo aquesta història és que dóna motiu per a pensar i reflexionar, (i més ara amb tot això del "botellón" i de les drogues sintètiques), sobre la joventut, les drogues, el sexe...
Gent que roba diners a la seva família per a drogues, gent que es posa fins al límit de la mort per a passar-lo bé, gent que fa mal a altra gent, gent que solament pensa en si mateix, gent que...

HISTORIAS DEL KRONEN
de MAÑAS, JOSE ANGEL
Páginas: 240
EDICIONES DESTINO, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788423337972
Nº Edición:1ª
Año de edición:2006
Plaza edición: BARCELONA

domingo, 15 de junio de 2008

Un calor tan cercanoLa famosa periodista Maruja Torres escribió esta novela en 1996. Esta novela cuenta la vida de una niña del barrio del Raval de Barcelona durante los años cuarenta. Manuela, la niña, vive con su madre y unos tíos. A parte de la familia, en la novela conocemos a una serie de variopintos personajes que resultan muy entrañables. El hecho de que la historia esté localizada en Barcelona añade un plus de emotividad a la lectura.
La autora reconoció que a pesar de que no era una obra autobiográfica la novela contenía muchos recuerdos y vivencias de su infancia. La novela es muy amena y divertida. Tiene descripciones de personajes y de lugares que son memorables. Una maravilla.

La famosa periodista Maruja Torres va escriure aquesta novel·la l’any 1996. Aquesta novel·la explica la vida d’una nena del barri barceloní del Raval durant els anys quaranta. Manuela, la nena, viu amb la seva mare i uns tiets. A part de la família, a la novel·la coneixem tota una sèrie de personatges d’allò més diversos que resulten molt entranyables. El fet que la historia estigui localitzada a Barcelona afegeix emotivitat a la lectura.
L’autora va reconèixer que malgrat que l’obra no fos autobiogràfica la novel·la conté molts records i vivències de la seva infància. La novel·la és amena i molt divertida. Té descripcions de personatges i llocs que són memorables. Una meravella.

UN CALOR TAN CERCANO
de TORRES,MARUJA
Páginas: 256
EDITORIAL PLANETA S.A. Lengua: CASTELLANO Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788408058229
NºEdición: 1ª
Año de edición: 2005
Plaza edición: BARCELONA

sábado, 14 de junio de 2008

Territorio Comanche


Territorio Comanche es una gran obra no porque el estilo literario sea de una perfección sin igual, que tampoco lo pongo en duda, sino por el contenido, por la forma de expresar las cosas, por el modo en que Arturo Pérez-Reverte acerca al lector a una realidad tan cruel.
Este libro pone al servicio del lector su experiencia acumulada (la de Pérez-Reverte) como reportero en guerras de medio mundo, esta vez reflejado en los balcanes. Aunque se supone que utiliza personajes ficticios, el autor pretende transmitirnos a través de ellos la visión que él mismo tiene acerca de este conflicto, a veces simplemente de manera objetiva, informativa y otras en las que se nota que el autor se contagia del pesimismo de vivir una guerra tan de cerca: el odio que se puede generar, la muerte, la miseria humana...
Estos "adictos" (los reporteros) a la guerra viven para ella y por ella, pero muchas veces, ésto les cuesta la vida.
En el libro de Pérez-Reverte, nos muestra verazmente la vida de uno estos valientes y cómo es la guerra moderna a través de sus ojos, pues el autor ha pasado muchos años como periodista en diferentes conflictos, por lo que nos habla desde su propia experiencia, con un vocabulario exquisito y una veracidad impresionantes capaces de hacer temblar al más osado.
Reverte demuestra cómo se debe escribir un libro, que además de ser realista, ameno y divertido, está sacado de lo más profundo de la experiencia.
Territorio Comanche és una gran obra no perquè l'estil literari sigui d'una perfecció sense igual, que tampoc ho poso en dubte, sinó pel contingut, per la forma d'expressar les coses, per la manera que Arturo Pérez-Reverte acosta al lector a una realitat tan cruel.

Aquest llibre posa al servei del lector la seva experiència acumulada (la de Pérez-Reverte) com reporter en guerres de mig món, aquesta vegada reflectit en els Balcans.
Encara que se suposa que utilitza personatges ficticis, l'autor pretén transmetre'ns a través d'ells la visió que ell mateix té sobre aquest conflicte, de vegades simplement de manera objectiva, informativa i altres en les quals es nota que l'autor es contagia del pessimisme de viure una guerra tan de prop: l'odi que es pot generar, la mort, la misèria humana...
Aquests "addictes" (els reporters) a la guerra viuen per a ella i per ella, però moltes vegades, això els costa la vida.
En el llibre de Pérez-Reverte, ens mostra veraçment la vida d'un aquests valents i com és la guerra moderna a través dels seus ulls, doncs l'autor ha passat molts anys com periodista en diferents conflictes, pel que ens parla des de la seva pròpia experiència, amb un vocabulari exquisit i una veracitat impressionants capaces de fer tremolar al més gosat.
Reverte demostra com s'ha d'escriure un llibre, que a més de ser realista, amè i divertit, està tret d'allò més profund de l'experiència.

TERRITORIO COMANCHE
de PEREZ-REVERTE, ARTURO
Páginas: 144
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788497596770
Colección: BEST SELLER DEBOLSILLO
Nº Edición:1ª
Año de edición:2003
Plaza edición: BARCELONA

lunes, 9 de junio de 2008

84, Charing Cross Road


Este es un libro epistolar: un libro compuesto de las cartas que durante más de veinte años la autora cruzó con un dependiente de una librería de viejo de Londres al que encargaba ediciones raras y baratas de libros que le interesaban.
Que nadie piense que con mi breve resumen está todo contado. Para nada. Os aconsejo que os dejéis llevar por la historia de los personajes que engloba la historia de la dura postguerra inglesa. La relación que los dos personajes establecen es muy bonita, aunque no exenta de alguna bronca por parte de la exigente compradora. Una lectura maravillosa, que ya debe quedar a años luz de los que han crecido con Internet.

És un llibre epistolar fet de les cartes que durant més de vint anys l’autora va enviar i rebre del dependent d’una llibreria de vell de Londres a qui encarregava edicions rares i barates de llibres que l’interessaven.
Que ningú es pensi que amb el meu breu resum tot està explicat. No és pas així. Us aconsello que us deixeu endur per la història dels personatges que també és la de la dura postguerra anglesa. La relació que els dos personatges estableixen és molt bonica, tot i que no està exempta d’alguna esbroncada per part de l’exigent compradora. Una lectura meravellosa, que ja deu quedar a anys llums dels qui han crescut amb Internet.

84, CHARING CROSS ROAD
de HANFF, HELENE
Páginas:125
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788433969828
Colección: PANORAMA NARRATIVA
Nº Edición:1ª
Año de edición:2002
Plaza edición: BARCELONA

domingo, 8 de junio de 2008

Frankenstein


La obra está escrita con una calidad literaria muy rica y un ritmo arrollador. Mary Shelley nos muestra su gran originalidad al regalarnos una de las obras más completas e innovadores de toda la literatura universal.
Lo que más me fascina de este libro es la descripción tan minuciosa del carácter, sentimientos y anhelos de los personajes, muy especialmente de Victor Frankenstein y su creación.
No nos encontramos con un héroe idealizado, con unos principios bien dirigidos hacia la buena obra; ni tampoco con un antihéroe con propósitos crueles para suplir sus ambiciones.
En Frankenstein, aún teniendo en cuenta sus exageradas exaltaciones de los sentimientos, encontré el término medio justo, la verdadera expresión del ser humano, ambicioso pero débil, bondadoso pero injusto; en definitiva, contradictorio.
La criatura, debo decir que me conmovió.
Un proyecto de hombre, más sensible y menos escrupuloso; y se me antojó un reflejo de aquellos que buscan sin entender o encontrar su lugar en este mundo con miedo a abandonarlo.
Es un personaje redondo que evoluciona hasta arrancar sus emociones de sí mismo para ahorrarse el dolor. Un monstruo que siente, mata, pero siente.

L'obra està escrita amb una qualitat literària molt rica i un ritme arrollador.
Mary Shelley ens mostra la seva gran originalitat al regalar-nos una de les obres més completes i innovadores de tota la literatura universal.
El que més em fascina d'aquest llibre és la descripció tan minuciosa del caràcter, sentiments i anhels dels personatges, molt especialment la d'en Victor Frankenstein i la seva creació.
No ens trobem amb un heroi idealitzat, amb uns principis ben dirigits cap a la bona obra; ni tampoc amb un antiheroi amb propòsits cruels per a suplir les seves ambicions.
En Frankenstein, encara tenint en compte les seves exagerades exaltacions dels sentiments, vaig trobar el terme mig just, la veritable expressió del ser humà, ambiciós però feble, bondados però injust; en definitiva, contradictori.
La criatura, he de dir que em va commoure.
Un projecte d'home, més sensible i menys escrupolós; i em va passar pel cap un reflex d'aquells que busquen sense entendre o trobar el seu lloc en aquest món amb por a abandonar-lo.
És un personatge rodó que evoluciona fins a arrencar les seves emocions de si mateix per a estalviar-se el dolor. Un monstre que sent, mata, però sent.

FRANKENSTEIN
de SHELLEY, MARY
Páginas: 368
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788439714392
Colección: GRANDES CLASICOS
Nº Edición:1ª
Año de edición:2005
Plaza edición: BARCELONA

martes, 3 de junio de 2008

Madame Bovary


Obra maestra de la literatura universal, esta novela de Gustave Flaubert relata la vida de Emma Bovary, hija de un campesino de Normandía que se casa con Charles Bovary, modesto médico rural. La narración transmite muchos sentimientos partiendo de las expectativas de vida de casada de una muchacha rural que cree que casándose cian un médico asciende en la escala social. Las descripciones de la Normandía del siglo XIX hacen que uno se sienta allí. A pesar de que este blog es de lectura, es muy recomendable la película que basándose en esta novela dirigió Claude Chabrol en 1991 y que Isabelle Huppert protagonizó.

Obra mestra de la literatura universal, aquesta novel•la de Gustave Flaubert relata la vida d’Emma Bovary, filla d’un pagès de Normandia que es casa amb Charles Bovary, modest metge rural.
La narració transmet molts sentiments partint de les expectatives de vida de casada d’una noieta rural que amb el casament amb un metge creu pujar en l’escala social. Les descripcions de la Normandia del segle XIX fan que t’hi sentis dins. Tot i que aquest blog és de lectura, és molt recomanable la pel•lícula que sobre aquesta novel•la va dirigir Claude Chabrol l’any 1991 protagonitzada per Isabelle Huppert en el paper d’Emma.

MADAME BOVARY
de FLAUBERT, GUSTAVE
Páginas: 400
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788467023169
Nº Edición:1ª
Año de edición:2007
Plaza edición: MADRID

sábado, 31 de mayo de 2008

Los Pecados del Lobo


Anne Perry nos deleita con una historia muy emocionante.
Una simpática anciana la que es asesinada y, en un principio, todo parece indicar que es Hester la asesina.
Será, entonces, misión de Monk descubrir quién fue el verdadero criminal y conseguir, si es que posible, que Hester sea exculpada y salvarla así de la horca. Desde ese punto de partida, se va desenvolviendo una historia complicada, misteriosa, enredada pero realmente intrigante, que finalmente se resuelve de una manera inesperada y un tanto... filosófica, por así decirlo.
Los personajes son realmente interesantes y ricos.
En cuanto al estilo de escritura es simple y sencillo facilitando la lectura a la vez que contribuye a que el lector quede atrapado en este libro.

Anne Perry ens delecta amb una història molt emocionant.
Una simpàtica velleta la qual és assassinada i, al principi, tot sembla indicar que és Hester l'assassina.
Serà, llavors, missió de Monk descobrir qui va ser el veritable criminal i aconseguir, si és que possible, que Hester sigui exculpada i salvar-la així de la forca.
Des d'aquest punt de partida, es va desembolicant una història complicada, misteriosa, embullada però realment intrigant, que finalment es resol d'una manera inesperada i una miqueta... filosòfica, per així dir-ho.
Els personatges són realment interessants i rics.
En quant a l'estil d'escriptura és simple i senzill facilitant la lectura alhora que contribuïx que el lector quedi atrapat en aquest llibre.

LOS PECADOS DEL LOBO
de PERRY, ANNE
Páginas: 512
EDICIONES B, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788466623216
Colección: BYBLOS NARRATIVA (EDICIONES B)
Nº Edición:1ª
Año de edición:2005
Plaza edición: BARCELONA

domingo, 18 de mayo de 2008

Nada


Es una novela fácil de leer, agradable, que presenta el sombrío mundo de los años posteriores a la Guerra Civil.
Desde la primera página, las descripciones tan plásticas como emotivas, te envuelve en el ambiente agobiante y caótico de Barcelona a principios de siglo.
Casi puedes sentir el olor húmedo del mar entrando por los ventanales.
Nada destaca tanto por su prosa fresca y directa como por la extraordinaria sensibilidad en la recreación de una voz femenina.
Cuando el libro acaba, el lector tiene la seguridad de poder encontrar, al volver la esquina, a una muchacha pálida y triste, con toda la fuerza de su juventud condensada en el mirar...
La evolución de la protagonista se hace propia, hasta el punto de querer saber qué sucederá con ella en la nueva vida que le espera.
Me han gustado mucho los cuidados personajes, complejos y cambiantes que provocan unas relaciones interpersonales mezcla de amor, compasión, asco y odio pero nunca indiferencia.
Una obra muy recomendable.

És una novel·la fàcil de llegir, agradable, que presenta l'ombrívol món dels anys posteriors a la Guerra Civil.
Des de la primera pàgina, les descripcions tan plàstiques com emotives, t'embolica en l'ambient aclaparador i caòtic de Barcelona a principis de segle.
Gairebé pots sentir l'olor humida del mar entrant pels ventanals.
"Nada" destaca tant per la seva prosa fresca i directa com per l'extraordinària sensibilitat en la recreació d'una veu femenina.
Quan el llibre acaba, el lector té la seguretat de poder trobar, al tornar la cantonada, a una noia pàl·lida i trista, amb tota la força de la seva joventut condensada en el mirar...
L'evolució de la protagonista es fa pròpia, fins al punt de voler saber què succeirà amb ella en la nova vida que li espera.
M'han agradat molt els cuidats personatges, complexos i canviants que provoquen unes relacions interpersonales barreja d'amor, compassió, fàstic i odi però mai indiferència. Una obra molt recomanable.

NADA
de LAFORET, CARMEN
Páginas: 278
EDICIONES DESTINO, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788423334803
Colección: DESTINOLIBRO DEBOLSILLO
Nº Edición:1ª
Año de edición:2003
Plaza edición: BARCELONA

sábado, 10 de mayo de 2008

Apocalipsis


Apocalipsis es, para muchos, la obra cumbre de Stephen King. El mismo autor declaró que esta era su novela predilecta, en una de las tantas entrevistas que le hicieron.
En Apocalipsis, Stephen King hace gala de su habitual maestría en el manejo del suspenso. Están casi todos los asuntos preferidos del autor, no sólo el asunto de la lucha eterna entre el bien y el mal, como se parece de una prima lectura, pero también un horror sutil y profundo basado en sus ensayos diferentes de lo sobrenatural y el tema de la ingenuidad de los niños que gana sobre todo.
Sólo, en esto caso, la ingenuidad de los niños es simbolizada del personaje de Mother Abigail.
Durante todo el relato nos hace vibrar en la carne de los personajes, sufrir y gozar con ellos.
La caracterización de los personajes es uno de los fuertes del libro. A excepción de Randall Flagg, que representa lo sobrenatural en la historia, los demás se nos presentan muy humanos, con virtudes y defectos más que justificables. Esto hace que hasta los malvados de turno, como Harold o Trash se tornen por momentos seres queribles, y nos condolamos de su desgracia tanto como si fueran ellos los buenos.
Es un libro excelente.

Apocalipsi és, per a molts, l'obra mestra de Stephen King. El mateix autor va declarar que aquesta era la seva novel·la predilecta, en una de les tantes entrevistes que li van fer.
En Apocalipsi, Stephen King fa gala del seu habitual mestratge en el maneig del suspens. Estan gairebé tots els assumptes preferits de l'autor, no només l'assumpte de la lluita eterna entre el bé i el mal, com se sembla d'una primera lectura, però també un horror subtil i profund basat en els seus assajos diferents del sobrenatural i el tema de la ingenuïtat dels nens que guanya sobre tot. Només, en aquest cas, la ingenuïtat dels nens és simbolitzada del personatge de Mother Abigail.
Durant tot el relat ens fa vibrar en la carn dels personatges, sofrir i gaudir amb ells.
La caracterització dels personatges és un dels forts del llibre. Llevat de Randall Flagg, que representa el sobrenatural en la història, els altres se'ns presenten molt humans, amb virtuts i defectes més que justificables. Això fa que fins als malvats de torn, com Harold o Trash es tornin per moments éssers estimables, i ens condolim de la seva desgràcia tant com si fossin ells els bons.
És un llibre excel·lent.

APOCALIPSIS
de KING, STEPHEN
Páginas: 1.584
DEBOLSILLO
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788497599412
Colección: BEST SELLER DEBOLSILLO
Nº Edición:1ª
Año de edición:2003
Plaza edición: BARCELONA

viernes, 2 de mayo de 2008

Una Muerte sin Nombre


Otro libro más de la saga protagonizada por la doctora Kay Scarpetta.
Para no variar, el libro engancha desde el principio, con una trama muy interesante e intrigante.
Los personajes principales que acompañan a la doctora Scarpetta aparecen en todos los libros y a lo largo de ellos vamos viendo como es la evolución de sus vidas, sus amores, sus desengaños, su tristezas y alegrías y como cambian las relaciones entre ellos.
Poca cosa más a comentar, dado que, como todos los libros protagonizados por la doctora Scarpetta enganchan mucho, con unas tramas muy interesantes, a la vez que vemos como evolucionan sus personajes.

Un altre llibre més de la saga protagonitzada per la doctora Kay Scarpetta.
Per a no variar, el llibre enganxa des del principi, amb una trama molt interessant i intrigant.
Els personatges principals que acompanyen a la doctora Scarpetta apareixen en tots els llibres i al llarg d'ells anem veient com és l'evolució de les seves vides, els seus amors, els seus desenganys, la seva tristeses i alegries i com canvien les relacions entre ells.
Poca cosa més a comentar, atès que, com tots els llibres protagonitzats per la doctora Scarpetta enganxen molt, amb unes trames molt interessants, alhora que veiem com evolucionen els seus personatges.

UNA MUERTE SIN NOMBRE
de CORNWELL, PATRICIA
Páginas: 592
EDICIONES B, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788466618007
Nº Edición:1ª
Año de edición:2004
Plaza edición: BARCELONA

sábado, 26 de abril de 2008

La Buscadora de Perlas


El primer capítulo me pareció fascinante, en cuanto a la narración, tema, etc.
A medida que vas leyendo la calidad baja hasta el punto de pensar que no es el mismo escritor.
Tema muy duro tratado con muy poca delicadeza, creo que podía haber sacado más jugo tanto del tema como de la trama o de la historia que explica.
El personaje principal no me ha transmitido casi nada y los otros personajes no están muy bien recreados.
Se me ha hecho un poco pesado.
Hay otros libros más interesantes.

El primer capítol em va semblar fascinant, en quant a la narració, tema, etc.
A mesura que vas llegint la qualitat baixa fins al punt de pensar que no és el mateix escriptor.
Tema molt dur tractat amb molt poca delicadesa, crec que podia haver tret més suc tant del tema com de la trama o de la història que explica.
El personatge principal no m'ha transmès gaira i els altres personatges no estan molt bé recreats.
Se m'ha fet una mica pesat.
Hi ha altres llibres més interessants.

LA BUSCADORA DE PERLAS
de TALARIGO, JEFF
Páginas: 256
DEBOLSILLO
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788497936668
Colección: BEST SELLER DEBOLSILLO
Nº Edición:1ª
Año de edición:2005
Plaza edición: BARCELONA

Tor: Tretze Cases i Tres Morts


En primer lloc cal recordar que és una historia real. És un llibre molt interessant des del punt de vista d'investigació periodística.
És emocionant i intrigant, de tal manera que enganxa molt; on els poderosos s'enfronten; on hi conviuen els interessos, el contraban, l'orgull de la força, estranys assassinats i sentències que fan créixer la crispació.
Hi ha escenes molt tenses i també molt grotesques, retrats de personatges que impressionen per la seva ràbia encesa.
El misteri continua perquè el cas encara no s'ha solucionat.
Gran treball d'aquest periodista.
Primer podeu llegir el llibre i després veure el DVD (molt interessant) o viceversa.

En primer lugar hay que recordar que es una historia real.
Es un libro muy interesante desde el punto de vista de la investigación periodística.
Es emocionante e intrigante, de tal manera que engancha mucho; donde los poderosos se enfrentan; donde conviven los intereses, el contrabando, el orgullo de la fuerza, extraños asesinatos y sentencias que hacen crecer la crispación.
Hay escenas muy tensas y también muy grotescas, retratos de personajes que impresionan por su rabia encendida.
El misterio continúa porqué el caso no se ha solucionado.
Gran trabajo de este periodista.
Primero podéis leer el libro i después ver el DVD (muy interesante) o viceversa.

TOR: TRETZE CASES I TRES MORTS
de PORTA I GASET, CARLES
Páginas: 420
LA CAMPANA
Lengua: CATALÁN
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788495616715
Nº Edición:1ª
Año de edición:2005
Plaza edición: BARCELONA

sábado, 19 de abril de 2008

La Pell Freda


Es un libro original y me ha gustado pero sin entusiasmarme.
En el aspecto lingüístico creo que es bastante bueno y con respecto a la construcción de la novela me ha parecido correcta.
Ha habido un momento a partir del cual era perfectamente previsible el final pero no por esto ha perdido interés.
Aventura y ciencia ficción pero también enfrentamiento filosófico entre el yo y el otro, te hace reflexionar y pensar que todos nos podemos convertir en un Batís Caffo... es una novela que te puede atrapar y angustiar un poco.
Está bien.

És un llibre original i m'ha agradat però sense entusiasmar-me.
En l'aspecte lingüístic crec que és força bo i pel que fa a la construcció de la novel·la m'ha semblat correcte.
Hi ha hagut un moment a partir del qual era perfectament previsible el final però no per això ha perdut interès.
Aventura i ciència ficció però també enfrontament filosòfic entre el jo i l'altre,
et fa reflexionar i pensar que tots ens podem convertir en un Batís Caffo... és una novel·la que et pot atrapar i angoixar una mica.
Està bé.

LA PELL FREDA
de SANCHEZ PIÑOL, ALBERT
Páginas: 307
LA CAMPANA
Lengua: CATALÁN
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788495616258
Nº Edición:1ª
Año de edición:2002
Plaza edición: BARCELONA

La Sombra


Excelente novela novela negra y de intriga.
Está ambientada en el Miami actual y con el trasfondo del holocausto del Berlín en 1943.
La trama está muy bien elaborada y tanto el principio como el final me han gustado mucho aunque puedan ser un poco traumáticos; empieza con un posible suicidio y acaba con una muerte.
Las descripciones de los lugares son muy buenas.
Por lo que respecta a los personajes, los protagonistas principales que participan en la trama están bien elaborados, pero yo destacaría al personaje "Der Schattenmann" porque tal y como se describen todas sus acciones como al personaje en si, cada vez que lo leía se me ponían los pelos de punta, me daba un "yuyu" tremendo.
En resumen, un libro genial.

Excel·lent novel·la novel·la negra i d'intriga.
Està ambientada en el Miami actual i amb el rerefons de l'holocaust del Berlín en 1943.
La trama està molt ben elaborada i tant el principi com el final m'han agradat molt encara que puguin ser una mica traumàtiques; comença amb un possible suïcidi i acaba amb una mort.
Les descripcions dels llocs són molt bones. Pel que fa als personatges, els protagonistes principals que participen en la trama estan ben elaborats, però jo destacaria al personatge "Der Schattenmann" perquè tal com es descriuen totes les seves accions com al personatge en si, cada vegada que ho llegia se'm posaven els pèls de punta, em donava un "iuiu" tremend.
En resum, un llibre genial.

LA SOMBRA
de KATZENBACH, JOHN
Páginas: 464
EDICIONES B, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788466636384
Nº Edición:1ª
Año de edición:2007
Plaza edición: BARCELONA

sábado, 12 de abril de 2008

La Vida es Sueño


En general, me ha gustado mucho, me parece que es un clásico de la literatura con todos los honores.
El libro en sí, es complicado. No es un libro que con la primera leída, deprisa y corriendo se pueda entender, tiene su dificultad.
Lo que se nos plantea en esta obra es el problema del libre albedrío humano. Y se hace de forma estructurada, a base de razonamientos cristalizados en monólogos del protagonista.
Merece la pena pararse un rato ante muchos de sus versos para meditar sobre ellos por su capacidad de percepción.
Esta obra nos describe la llave de la filosofía: Por mucho que pensemos, no somos capaces de abarcar qué hacemos aquí, de dónde venimos ni a dónde vamos.
También nos plantea el dilema del destino, de lo que ocurre cuando nos vemos impedidos de llevar las riendas de nuestra vida y cómo podemos equivocarnos cuando las conseguimos, así como también podemos rectificar cuando se nos presenta la oportunidad.
Un clásico imprescindible.

En general, m'ha agradat molt, em sembla que és un clàssic de la literatura amb tots els honors.
El llibre en si, és complicat.
No és un llibre que amb la primera llegida, a corre-cuita es pugui entendre, té la seva dificultat.
El que se'ns planteja en aquesta obra és el problema del lliure albir humà. I es fa de forma estructurada, a força de raonaments cristal·litzats en monòlegs del protagonista. Mereix la pena parar-se una estona davant molts dels seus versos per a meditar sobre ells per la seva capacitat de percepció. Aquesta obra ens descriu la clau de la filosofia: Per molt que pensem, no som capaços d'abastar què fem aquí, d'on venim ni a on anem.
També ens planteja el dilema del destí, del que ocorre quan ens veiem impedits de dur les regnes de la nostra vida i com podem equivocar-nos quan les aconseguim, així com també podem rectificar quan se'ns presenta l'oportunitat.
Un clàssic imprescindible.

LA VIDA ES SUEÑO
de CALDERON DE LA BARCA, PEDRO
Páginas: 248
MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788448109424
Nº Edición:1ª
Año de edición:1996
Plaza edición: ARAVACA

La Sombra del Viento


"La Sombra del Viento" es una obra muy buena, excelente de principio a fin. Lo es en su brillante composición, en su poder narrativo, en la riqueza y complejidad que aporta la trama y sus personajes. Pero lo que hay que destacar es algo que es muy difícil de explicar pero lo llamaré magia.
"La Sombra del Viento" tiene un gran poder de descripción, la ciudad, las calles, los bares, los tranvías, las casas, la gente, hace que se conviertan en tuyos, haciéndote participe.
El libro tiene dos tramas perfectamente diferenciadas, una, la policial o de intriga, con un ritmo, estructura y vigor extraordinarios; y otra, la sentimental, la de esos besos robados, encuentros furtivos en un cine de medianoche, o pasiones escondidas en una casa prestada.
Las dos tramas siempre acompañadas por ese ambiente costumbrista a veces teñido por un toque de humor e indudablemente unidas a ese terrible trágico destino.
En cuanto a los personajes, todos ellos muy bien recreados, quiero destacar a Fermín Romero de Torres, ese filósofo de la vida, sarcástico, amable, fiel, leal y de una agudeza parlamentaria que dotan a la novela de una riqueza y de momentos de absoluta antología, convirtiéndolo en un personaje entrañable y querido.
Es un libro con vida propia, te hace reír, llorar, sufrir, emocionar, en fin, te hace sentir.
La novela es una constante intriga, como la vida misma, que te atrapa, deseando que no se acabe, porque sabes que cuando se acabe te sentirás triste por haberlo terminado.
Es un libro imprescindible. Esta a la altura de "Los pilares de la tierra", como mínimo.

"L'Ombra del Vent" és una obra molt bona, excel·lent de principi a fi. Ho és en la seva brillant composició, en el seu poder narratiu, en la riquesa i complexitat que aporta la trama i els seus personatges. Però el que cal destacar és quelcom que és molt difícil d'explicar però ho anomenaré màgia.
"L'Ombra del Vent" té un gran poder de descripció, la ciutat, els carrers, els bars, els tramvies, les cases, la gent, fa que es converteixin en teus, fent-te particip.
El llibre té dues trames perfectament diferenciades, una, la policial o d'intriga, amb un ritme, estructura i vigor extraordinaris; i l'altra, la sentimental, la d'aquests petons robats, trobades furtives en un cinema de mitjanit, o passions amagades en una casa prestada.
Les dues trames sempre acompanyades per aquest ambient costumista de vegades tenyit per un toc d'humor i indubtablement unides a aquesta terrible tràgica destinació.
Quant als personatges, tots ells molt ben recreats, vull destacar a Fermín Romero de Torres, aquest filòsof de la vida, sarcàstic, amable, fidel, lleial i d'una agudesa parlamentària que doten a la novel·la d'una riquesa i de moments d'absoluta antologia, convertint-lo en un personatge entranyable i estimat.
És un llibre amb vida pròpia, et fa riure, plorar, sofrir, emocionar, en fi, et fa sentir.
La novel·la és una constant intriga, com la vida mateixa, que t'atrapa, desitjant que no s'acabi, perquè saps que quan s'acabi et sentiràs trist per haver-lo acabat.
És un llibre imprescindible. Està a l'altura de "Els pilars de la terra", com a mínim.

LA SOMBRA DEL VIENTO
de RUIZ ZAFON, CARLOS
Páginas: 576
EDITORIAL PLANETA, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788408043645
Nº Edición:1ª
Año de edición:2002
Plaza edición: BARCELONA

domingo, 6 de abril de 2008

El Cuento número 13


Desde el primer episodio, te vas mezclando con las palabras, y tu imaginación te transporta a conocer a cada personaje que va apareciendo.
El suspense está en toda la novela y tal como la vas leyendo, te van surgiendo como a su protagonista mil preguntas.
También hay amor, pero no como una novela romántica, si no otro tipo de amor, prohibido y obsesivo.
Muertes, fantasmas, y muchas preguntas.....
La novela engancha y mucho.
Los personajes secundarios toman muchas veces un papel protagonista ,convirtiéndose en interesantes.
El léxico no es complejo, esta muy bien traducida y se lee de una manera muy amena.
Si te gustan los misterios, los libros, los fantasmas que todos tenemos dentro y las historias familiares trágicas no te la pierdas.

Des del primer episodi, et vas barrejant amb les paraules, i la teva imaginació et transporta a conèixer a cada personatge que va apareixent.
El suspens està en tota la novel·la i tal com la vas llegint, et van sorgint com a la seva protagonista mil preguntes.
També hi ha amor, però no com una novel·la romàntica, si no altre tipus d'amor, prohibit i obsessiu.
Morts, fantasmes, i moltes preguntes.....
La novel·la enganxa i molt.
Els personatges secundaris prenen moltes vegades un paper protagonista ,convertint-se en interessants.
El lèxic no és complex, està molt ben traduïda i es llegeix d'una manera molt amena.
Si t'agraden els misteris, els llibres, els fantasmes que tots tenim dintre i les històries familiars tràgiques no te la perdis.

EL CUENTO NUMERO TRECE
de SETTERFIELD, DIANE
Páginas: 480
EDITORIAL LUMEN, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788426416049
Nº Edición:1ª
Año de edición:2007
Plaza edición: BARCELONA

sábado, 5 de abril de 2008

La Lista de Schindler


La novela nos traslada fielmente a la segunda guerra mundial en una Polonia ocupada por los nazis y en pleno holocausto.
Aunque el libro esta totalmente impregnado por la presencia de Schindler, podemos leer las experiencias y situaciones que tuvieron que vivir las personas de los campos de concentración.
En cuanto a Oskar Schindler no deja de ser un hombre que no encaja con una visión de héroe.
Él era un industrial alemán que pretendía enriquecerse a costa de la economía de guerra aprovechando la demanda continua de muchos productos y la mano de obra barata de poloneses y de esclavos judíos.
A pesar de ser un vividor, amante del buen comer, de los buenos vinos y de las mejores mujeres, demuestra su gran humanidad y compromiso.
Hay que recordar que estaba afiliado al partido nazi, no por la ideología sino por supervivencia (por esta misma razón creo que muchos nazis no eran malas personas).
Este hombre se jugo la vida por ayudar a una serie de gente que sin él hubiese sido pasto de las llamas en los hornos de Auschwitz-Birkenau o de cualquier otro campo de exterminio.
En el libro como antagonista a Schindler aparece Amon Goeth que personifica todo aquello indigno en un ser humano, des de los viles asesinatos matutinos antes de almorzar des de su torre en medio del campo de concentración, su entrega a los placeres de la vida...
En cambio Schindler a pesar de lo ya mencionado respecto a su forma de vivir, no deja de sorprendernos al empezar su andadura hacia el reconocimiento como uno de los buenos hombres; primero consiguiendo alimento para sus trabajadores, después intentando proteger bajo su responsabilidad en su fabrica, a tantos judíos como pudo.
Más adelante con su intención de alejar cuanto fuera posible a sus judíos de los campos de concentración y del frente, dando la cara por sus trabajadoras cuando éstas fueron llevadas a Auschwitz y por último gastándose hasta su ultimo céntimo para salvar a unas personas que ni conocía antes de la guerra.
Una historia real muy dura.
Un libro muy recomendable y de lectura fácil.

La novel·la ens trasllada fidelment a la segona guerra mundial en una Polònia ocupada pels nazis i en ple holocaust.
Encara que el llibre aquesta totalment impregnat per la presència de Schindler, podem llegir les experiències i situacions que van haver de viure les persones dels camps de concentració.
En quant a Oskar Schindler no deixa de ser un home que no encaixa amb una visió d'heroi.
Ell era un industrial alemany que pretenia enriquir-se a costa de l'economia de guerra aprofitant la demanda contínua de molts productes i la mà d'obra barata de poloneses i d'esclaus jueus.
A pesar de ser un vividor, amant del bon menjar, dels bons vins i de les millors dones, demostra la seva gran humanitat i compromís.
Cal recordar que estava afiliat al partit nazi, no per la ideologia sinó per supervivència (per aquesta mateixa raó crec que molts nazis no eren dolentes persones).
Aquest home es juga la vida per ajudar a una sèrie de gent que sense ell hagués estat pastura de les flames en els forns de Auschwitz-Birkenau o de qualsevol altre camp d'extermini.
En el llibre com antagonista a Schindler apareix Amon Goeth que personifica tot allò indigne en un ésser humà, des dels vils assassinats matutins abans d'esmorzar des de la seva torre enmig del camp de concentració, el seu lliurament als plaers de la vida...
En canvi Schindler a pesar del ja esmentat en respecte a la seva forma de viure, no deixa de sorprendre'ns al començar la seva marxa cap al reconeixement com un dels bons homes; primer aconseguint aliment per als seus treballadors, després intentant protegir sota la seva responsabilitat en la seva fabrica, a tants jueus com va poder.
Més endavant amb la seva intenció d'allunyar quant fos possible a les seus jueus dels camps de concentració i del front, donant la cara per les seves treballadores quan aquestes van ser dutes A Auschwitz i finalment gastant-se fins al seu últim cèntim per a salvar a unes persones que ni coneixia abans de la guerra.
Una història real molt dura.
Un llibre molt recomanable i de lectura fàcil.

LA LISTA DE SCHINDLER
de KENEALLY, THOMAS
Páginas: 656
PUNTO DE LECTURA
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788466304450
Colección: PUNTO DE LECTURA NARRATIVA
Nº Edición:1ª
Año de edición:2002
Plaza edición: MADRID

domingo, 30 de marzo de 2008

La Montaña Mágica


Mann transmite el ambiente y los problemas que acuciaban el pensamiento y el espíritu del siglo XX.
A través de sus personajes, Joachim, Claudia Chauchat, Peeperkorn, Settembrini, etc, el autor nos muestra el ambiente cerrado de un mundo de enfermos que, aislados del trajín de la vida rutinaria, adquieren un componente atemporal -no por ello menos real-, ajenos al mundo circundante que abandonaron para intentar la sanación o la muerte.
De este modo, salud y vida, conocimiento, enfermedad y muerte, son los temas principales de esta novela, al tiempo que refleja la atmósfera de una Europa previa a la guerra.
Reconozco que el libro se me ha hecho un poco pesado.

Mann transmet l'ambient i els problemes que acuitaven el pensament i l'esperit del segle XX.
A través dels seus personatges, Joachim, Claudia Chauchat, Peeperkorn, Settembrini, etc, l'autor ens mostra l'ambient tancat d'un món de malalts que, aïllats del va i ve de la vida rutinària, adquireixen un component atemporal -no per això menys real- aliens al món circumdant que van abandonar per a intentar la sanació o la mort.
D'aquesta manera, salut i vida, coneixement, malaltia i mort, són els temes principals d'aquesta novel·la, al mateix temps que reflecteix l'atmosfera d'una Europa prèvia a la guerra.
Reconec que el llibre se m'ha fet una mica pesat.

LA MONTAÑA MAGICA
de MANN, THOMAS
Pàginas: 1056
EDHASA
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788435017336
Colección: POCKET
Nº Edición:1ª
Año de edición:2006
Plaza edición: BARCELONA